<p>C&ugrave;ng với Đại lộ Nguyễn Văn Linh mở ra cửa ng&otilde; th&ocirc;ng thương miền T&acirc;y với trung t&acirc;m Tp.HCM, Nguyễn Hữu Thọ được kỳ vọng l&agrave; trục giao th&ocirc;ng huyết mạch của khu Nam S&agrave;i G&ograve;n. L&agrave; một phần của tuyến đường trục Bắc - Nam c&oacute; điểm đầu l&agrave; Quốc lộ 22 (An Sương) đến Hiệp Phước (Nh&agrave; B&egrave;), đường Nguyễn Hữu Thọ bắt đầu từ cầu K&ecirc;nh Tẻ băng qua đại lộ Nguyễn Văn Linh đến cầu B&agrave; Chi&ecirc;m. <a href="https://toolslib.net">Sau đ&oacute; nối tiếp bằng</a> đường Nguyễn Văn Tạo kết nối với khu đ&ocirc; thị - c&ocirc;ng nghiệp Long Hậu (Cần Giuộc, Long An).</p> <p><img title="Hạ tầng đang tạo c&uacute; h&iacute;ch cho thị trường BĐS" src="https://ancu.me/images/201812/ha-tang-dang-tao-cu-hich-cho-thi-truong-bds/ha-tang-dang-tao-cu-hich-cho-thi-truong-bds.jpg" alt="Hạ tầng đang tạo c&uacute; h&iacute;ch cho thị trường BĐS" /></p> <p><em>Hạ tầng đang tạo c&uacute; h&iacute;ch cho thị trường BĐS. Ảnh minh họa</em></p>

Re: Hi everybody!

Welcome. :)